Verdieping palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden

Verdieping palliatieve zorg, niveau 3 en 4

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen

Dit keuzedeel is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werken in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, een hospice of in een wooneenheid. Tijdens de scholing houden we rekening met de verschillen in rollen en taken van een verpleegkundige en verzorgende. We maken, waar nodig, een duidelijk onderscheid.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

€ 665,-

Crebonaam

K1006 Verdieping Palliatieve Zorg

Resultaat

 • MBO-certificaat

Waarom deze scholing?

De complexiteit van de zorg neemt toe. Dat komt doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere specialismen belangrijk is. Ook is in de thuiszorg en hospice een toename van zorgvragers met psychiatrische problematiek. 
Hierdoor is binnen de verschillende branches (VVT, AGZ, GGZ en GHZ) expertise en een omslag in denken en doen noodzakelijk. Met de vooruitgang van kennis, vaardigheden en techniek zijn de mogelijkheden om zorg te verlenen toegenomen. 

Palliatieve zorg is belangrijk. Iedere burger moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Dit keuzedeel bevat verdieping over het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers. Het volgen van dit keuzedeel vergroot de kansen op de arbeidsmarkt omdat men breder inzetbaar is.

Leerdoelen 

 • Samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. 
 • Verdieping van kennis en het toepassen daarvan over de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. 
 • Verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg.
 • Verdieping van communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de laatste levensfase.

Na de scholing heeft de deelnemer kennis over:

 • De 4 fasen van palliatieve zorg.
 • De meest voorkomende lichamelijke en psychische problemen in de palliatieve fasen.
 • De sociale kaart gericht op palliatieve zorg.
 • De actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve zorg, zoals beslissingen rondom het levenseind, euthanasie, voltooid leven en palliatieve sedatie.
 • De wet- en regelgeving over levenseinde, euthanasie en palliatieve sedatie.
 • De meest voorkomende en gebruikte medicatie in relatie tot veelvoorkomende ziektebeelden en symptomen in de palliatieve fasen.
 • Methodieken en instrumenten om ethische en morele dilemma's te bespreken.

Na de scholing kan de deelnemer:

 • Gebruik maken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter en DOS-score. 
 • Ethische vraagstukken bespreken met zorgvrager en naasten.
 • Samenwerken en zorg (inter- en multidisciplinair) afstemmen met collega's in de palliatieve (netwerk) zorg binnen haar eigen beroepsgrenzen.
 • Omgaan met diversiteit.
 • Omgaan met de meest voorkomende problemen in de sociale context, zoals het verschil tussen het proces van zorgvrager en die van de naasten.
 • Zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten.
 • Verschillende coping strategieën herkennen en hiermee omgaan.
 • Tijdig in gesprek gaan met de zorgvrager om wensen en behoeften te inventariseren.
 • Tijdig en regelmatig de wensen en behoeften van de zorgvrager en naastbetrokkenen bespreken.
 • Tijdig de palliatieve fasen signaleren om zo onnodige problemen in deze fasen te voorkomen.
 • Eventuele hiaten in palliatieve zorg signaleren.
 • Betrokkenheid en een professionele attitude tonen.
 • Duidelijke afspraken maken met zorgvrager, naasten en overige betrokkenen.
 • De zorgvrager en naastbetrokkenen ondersteunen op een passende wijze. 
 • Tijdig andere deskundigen betrekken.

De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Op de behoeften en verwachtingen van de 'klant' richten.

Hoe ziet het scholingstraject eruit?

Studieduur 

Deze scholing bestaat uit 6 lesdagen van elk 3 uur. De lesdagen zijn verspreid over een periode van 2 tot 4 maanden. Naast de lesdagen is er gemiddeld 2 tot 3 uur voorbereiding per bijeenkomst nodig.

Accreditatiepunten

ROC Midden Nederland is opgenomen in het kwaliteitsregister van V&VN. Accreditatiepunten kunnen worden aangevraagd.  Ook voldoet deze scholing aan de eisen die door de zorgverzekeraars worden gesteld aan verpleegkundigen en verzorgenden die palliatieve zorg verlenen. 

Mbo-certificaat of bewijs van deelname

Als de deelnemer kiest voor de route van het mbo-certificaat is er ook een praktijkexamen. Het praktijkexamen vergt een tijdsinvestering van de deelnemer en de begeleider en of beoordelaar. Hoeveel dit exact is hangt af van de casuïstiek en de beroepspraktijk.

Je ontvangt het mbo-certificaat K1006 bij het voldoende afronden van de scholing, de praktijkuren en het praktijkexamen. Als je geen praktijkuren en -examen wil doen, ontvang je een bewijs van deelname bij voldoende aanwezigheid en een actieve bijdrage aan de opdrachten en bijeenkomsten. 

Toelatingseisen

 • Mbo-diploma niveau 3 of niveau 4 in de richting zorg.
 • Route mbo-certificaat:
  • Je hebt een contract met een door S-BB erkend leerbedrijf voor het praktijkexamen. Ons advies is voor minimaal 1 dag per week. 
 • Route cursus: 
  • We adviseren een contract met een door S-BB erkend leerbedrijf, maar dit is geen voorwaarde. 

Randvoorwaarden deelname

 • Je bent bereid om tijd te stoppen in het leertraject en hebt gelegenheid tot zelfstudie (2 tot 3 uur per lesdag)
 • Je beschikt over een Laptop (of pc) met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer (recente updates geïnstalleerd)
  • Webcam (ingebouwd of los) en werkende audio, headset of oortjes
 • Je hebt een goede internetverbinding (doe hier een werkplek check)

Kosten opleiding

De scholingskosten zijn € 665,-.