LLO-Katalysator: effectief samenwerken voor regionale energietransitie

Plaatsen zonnepanelen Tech Campus

Integraal perspectief op toekomst regionale arbeidsmarkt

ROC Midden Nederland participeert in de LLO Katalysator, waar ook de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, Economic Board Utrecht en de Utrecht Talent Alliantie vertegenwoordigd zijn. Deze kennisinstellingen bundelen de krachten om in samenspraak met de regionale arbeidsmarktpartijen, het bedrijfsleven, de publieke organisaties en met lokale en regionale overheid te komen tot een werkend systeem voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) met impact.

Het doel is om in verschillende samenstellingen te benoemen welke behoefte er is aan kennis, kennisverspreiding en leeractiviteiten. Wat levert dat concreet op en welke rol heeft het ROC daarbij? Aan het woord zijn Robert Koch, directeur Tech Campus en Anton van der Lugt, accountmanager Energietransitie & ICT.

Waarderen
Robert Koch: ‘Wat we als ROC Midden Nederland in de kern willen, is goede samenwerking tussen kennisinstellingen & onderwijs, organisaties en ondernemingen in de regio Utrecht. Die partijen komen samen in de LLO-katalysator. Een belangrijke vraag die daar op tafel ligt, is hoe we meer vraaggericht bij- en nascholing kunnen ontwikkelen, zodat werknemers van bedrijven en zij-instromers dát leren dat in hun sector relevant is. In het gremium van de LLO Katalysator stellen we ons de vraag: doet iemand die drie masterclasses volgt ook aan een Leven Lang Ontwikkelen? Zo ja, hoe waarderen we dat? Wij dagen als ROC Midden Nederland graag uit om daarbij niet alleen naar het klassikale onderwijs te kijken, maar juist breder. Het gaat dan, naast diploma’s, om praktijkverklaringen en certificaten. We doen daar nu goede ervaringen mee op.’  

Model
‘We zijn bijeen gekomen met de Hogeschool Utrecht (HU), de Universiteit Utrecht (UU) en Economic Board Utrecht (EBU) om te bepalen welke doelstellingen we willen behalen als het gaat om LLO. De maatschappelijke prioriteiten liggen nu bij energietransitie en grondstoffencirculatie en dat zijn ook dé thema’s waar de focus van ROC Midden Nederland op ligt. Vanuit de LLO-katalysator ontwikkelen we nu een model waarin we ook de tekorten op de arbeidsmarkt meenemen. Dit betekent dat we de “muren” tussen onze instellingen afbreken en intensiever met elkaar gaan samenwerken. De eerste stap die we zetten is hoe we de kennis die we ontwikkelen met elkaar kunnen verbinden. Het antwoord op deze maatschappelijke uitdaging, is een antwoord dat komt vanuit ‘het onderwijs’ en niet vanuit de losse onderwijsinstellingen. Van belang is dat dit antwoord direct van toepassing moet zijn in de praktijk,’ aldus Robert.

Ervaring in samenwerking
Anton van der Lugt: ‘Tijdens die eerste bijeenkomst was de krachtenbundeling duidelijk merkbaar. We hebben als ROC Midden Nederland veel ervaring in samenwerkingen met publieke en private partijen en die delen we graag. Denk aan de ‘best practices’ zoals de ICCU en het MAKE center. Deze samenwerkingen zijn vruchtbaar. Voor bedrijven en personen kan dit bijvoorbeeld één voorportaal opleveren in plaats van 7 losse opleidingsloketten. Een mooi voorbeeld is ook het Transitiehuis Apeldoorn waar zij-instromers worden begeleid naar de juiste opleiding, los van onderwijs of onderwijsinstelling en zo doorstromen naar een nieuwe baan. Dat heeft een krachtig effect.’

QUOTE
‘ROC Midden Nederland brengt die ervaring in de LLO-Katalysator in die ze heeft op het gebied van valorisatie en het ontwikkelen van kortere trajecten. Het advies en voorbeeld dat wij daarbij geven is dat we vanuit onze bestuurlijke gremia de stap moeten maken naar waar de actie plaatsvindt.’

Actie
Robert Koch: ‘De RIF (Regionaal Investerings Fonds, red.) aanvraag vanuit ROC Midden Nederland voor de energietransitie was eerder al goedgekeurd. De eerste resultaten hebben we nu in de LLO-katalysator ingebracht. Deze RIF gaat over het initiële onderwijs en wordt ingezet op het ontwikkelen van kortere cursussen en nieuw aanbod om optimaler aan te sluiten op de vraag in de markt. Dat komt ook de publiek private samenwerking ten goede. Het gaat dan om ‘evidence based practice’ en ‘practice based evidence’. De waardering of valorisatie van kennis is daarbij van wezenlijk belang. ROC Midden Nederland brengt nu die ervaring in de LLO-Katalysator in die ze heeft op het gebied van valorisatie en het ontwikkelen van die kortere trajecten. De eerstvolgende bijeenkomst wordt dan ook gehouden op de Tech Campus in Nieuwegein. Hier laten wij zien hoe wij op die manier het onderwijs vormgeven.’

Energietransitie
Anton van der Lugt: ‘Binnen de LLO-katalysator moeten we helder hebben over welke doelgroep we het hebben: wat verstaan we onder een Leven Lang Ontwikkelen? Intern maken we dit plaatje nu ook helder, mede in de pilot energietransitie vanuit het Strategisch Partnerontwikkelschap project: waar zijn we mee bezig als het gaat om de energietransitie? Daar hebben en zoeken we actief de samenwerking met de bedrijven op dit thema. In de breedte hebben we het dan over hoe we de medewerkers binnen de betrokken organisaties goed kunnen opleiden. Voor ROC Midden Nederland betekent dat dat we ook over onze colleges heen moeten kijken om echt effectief samen te kunnen werken met dat ene doel: de energietransitie,' aldus Anton.

Gekwalificeerd
'Zo zetten we nu stappen met Stedin om ervoor te zorgen dat zij voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers hebben om onder andere de energietransitie daadwerkelijk vorm te geven. Hoe we dat doen? We delen ons netwerk en faciliteren met een maatwerkopleiding, waar kennis en ervaring gewogen worden en studenten daadwerkelijk dat leren wat zij nog niet in hun gereedschapskist hebben. De samenwerking is strategisch, tactisch en operationeel: Stedin staat op onze open dagen. En in hun Bedrijfsschool in Utrecht verzorgen zij het vakonderwijs en ROC Midden Nederland verzorgt rekenen, taal en burgerschap. Zo pakken wij gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en organiseren we dat bijvoorbeeld ook statushouders een baan krijgen bij Stedin. ROC Midden Nederland helpt daarin met de taalachterstand en zorgt uiteindelijk dat elke deelnemer het juiste diploma heeft voor het juiste beroep. Daarnaast ontwikkelen we gezamenlijk het onderwijs door te kijken waar opleidingstrajecten korter kunnen zijn en medewerkers zo sneller inzetbaar zijn,' aldus Anton.

14 december 2022
  • ROC Midden Nederland
  • Mbovoorprofessionals